< >>>>>> ≈ > & " '
boldem!
italics!
podkreslony! underlined
wszystko naraz